voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

GDPR

VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GDPR REGELGEVING

Vlaams LNG Platform is zich terdege bewust van het belang van de GDPR wetgeving.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Vlaams LNG Platform houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Uw gegevens verwijderen zodra de redelijke termijn van bewaring verstreken is;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vlaams LNG Platform zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vlaams LNG Platform
Veldstraat 33, 9230 Wetteren
telefoon: + 32 474 290 188